ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 59.966,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %)

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοιχτό  Δημόσιο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (άρθρο 27 του ν. 4412/16), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών και κοινόχρηστων χώρων Δήμου Δοξάτου» συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  59.966,40€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %) (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 48.360,00€ ,  ΦΠΑ: 11.606,40€) από πιστώσεις που βαρύνουν τους Κ.Α.: 35/7135.05, […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 4.911.290,32 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 184038) Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και […]