ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ««ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΥΡΓΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

προϋπολογισμού μελέτης 1.693.548,39€ (χωρίς ΦΠΑ) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. (α/α Συστήματος: 191211). Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr)