Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΛΑΜΩΝΑ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 26.01.2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.