ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 45.358,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – συντήρηση δημοτικών κτιρίων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 45.358,71 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η Σεπτεμβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) Τη Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο : «Κάλυψη απορριμμάτων προϊόντων επεξεργασίας ξύλου με εδαφικό υλικό»

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για την εκτέλεση εργασιών επισκευών και συντηρήσεων σε αντλιοστάσια ύδρεσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Προθεσμία υποβολής προσφορών : Δευτέρα 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 11:00 πμ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Παρεμβάσεις στους παιδικούς-βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Π.Δ.99/2017»