Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του νομικού του προσώπου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Ν.ΔΡΑΜΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 1.064.516,13 € (χωρίς ΦΠΑ)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης 3.927.345,48€ (χωρίς ΦΠΑ) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. (α/α Συστήματος: 191211). Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) ενώ για τα σχέδια και το […]