Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 15.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.