Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου, των νομικών του προσώπων καθώς και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔH.Δ. για τα έτη 2021 ‐2022, συνολικού προϋπολογισμού 750.909,09€ (με τον Φ.Π.Α.)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του νομικού του προσώπου και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή περιφράξεων και διαμόρφωση χώρου νεκροταφείων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 16.532,26 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)