Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΡΟΦΡΑΚΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ» προϋπολογισμού μελέτης 32.258,06 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 15.09.2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 09.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Δοξάτου και των Νομικών του Προσώπων ετών 2021 και 2022» , προϋπολογισμού 203.350,00€ με το Φ.Π.Α.