ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος»

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 26m3 και καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος» προϋπολογισμού μελέτης 212.492,00€ (με τον Φ.Π.Α.), όπως αναλύεται παρακάτω: ΤΜΗΜΑ Α : «Προμήθεια απορριμματοφόρου τύπου πρέσας χωρητικότητας 16m3 […]