Διακήρυξη Σύμβασης για την «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablet και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ο ξ ά τ ο υ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ την με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tabllet και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»» Εκτιμώμενης αξίας (41.540,00€) Ευρώ (μαζί με τον Φ.Π.Α.),

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Δ ο ξ ά τ ο υ δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι την με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» Εκτιμώμενης αξίας (119.932,80€) Ευρώ (μαζί με […]