πρόσκληση 46ης Συνεδριάσης Του Δημοτικού Συμβουλίου (3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)

πρόσκληση 46ης Συνεδριάσης Του Δημοτικού Συμβουλίου (3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) τρίτη συνεδρίαση και λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που είχαν εγγραφεί στην αρχική ημερήσια διάταξη, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του.