Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων κλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίαςΙδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμωνκλάδου/ειδικότητας ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας για τηνυλοποίηση της Δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξητους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιώνσχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίεςδημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2022-2023 του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 139.999,99€ με το Φ.Π.Α. (α/α Συστήματος: 200704) Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την […]