ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου σε τακτική συνεδρίαση στη 01 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Καλαμπάκι

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής) Προϋπ: 8.466.016,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)

5011041_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 69837ΛΒ-36Ι ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΕΛ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής) Προϋπ: 8.466.016,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) Το φυσικό αντικείμενο της πράξης περιλαμβάνει: Α. Την επέκταση, συμπλήρωση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Δοξάτου καθώς και Β. Την κατασκευή έργων μεταφοράς λυμάτων και ειδικότερα κατασκευή εξωτερικών αγωγών μεταφοράς […]

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

γνωστοποίηση ειδικών συνεργατών http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/Ειδικοί-Συνεργάτες-2.pdf