ΑΠΟΦΑΣΗ 157/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ.πρωτ.7321/22-07-2020 αίτησης της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ.ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ και ΟΞΥΡΡΥΓΧΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΟΕ.» σχετικά με την παράταση της επαγγελματικής μίσθωσης που έχει συναφθεί με μεταξύ της ανωτέρω εταιρίας και του Δήμου».