ΑΠΟΦΑΣΗ 154/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11337/15-10-2020 αίτηση συμβιβαστικής επίλυσης της εταιρίας με την επωνυμία «ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ», για τη διαφορά που προκύπτει από την υπ’ αριθμ.κατ. ΑΓ39/2020 αγωγή της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θράκης».