ΑΠΟΦΑΣΗ 148/2020 Δ.Σ. «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ 263.2018 (ΑΔΑ: ΨΩ7ΡΩ95-Ρ22) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου στο σκέλος των νομίμων εκπροσώπων και του ορισμού εκπροσώπου του Δήμου και του αναπληρωτή του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης ενόψει της υπογραφής της Προγραμματικής Σύμβασης με την εταιρεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».