ΑΠΟΦΑΣΗ 129/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για: α) τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 74/2020 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041 και β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Δήμου Δοξάτου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου που αφορά στο Μνημόνιο Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμας και την τροποποίηση της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό MIS 5011041»