ΑΠΟΦΑΣΗ 126/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου περί α) εγκρίσεως της έκδοσης πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής κατά του Δ. Χ. του Ε., κατοίκου Κηφισιάς, και β) εξουσιοδοτήσεως του Δημάρχου για την έκδοση του ανωτέρω πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής»»