Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης

Ο Δήμος Δοξάτου ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών για την λογιστική υποστήριξη και κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων τέλους χρήσης οικ. έτους 2020.