ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ «Για την πρόσληψη τριών (3) Ειδικών ή Επιστημονικών Συνεργατών με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν.3584/07»

γνωστοποίηση ειδικών συνεργατών
http://din.gr/doxato/backup/wp-content/uploads/Ειδικοί-Συνεργάτες-2.pdf