ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ».