ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ.πρωτ.1911/21.02.2023 γνωμοδότησης της δικηγόρου Ευαγγελίας Τζιβανάκη όσον αφορά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή /και για τη διενέργεια εξωδικαστικών πράξεων (όπως π.χ. Καταγγελίες) κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ), για παρεμβάσεις στο υπ΄αριθμ.3511 αγροτεμάχιο κυριότητας του Δήμου Δοξάτου, οι οποίες έγιναν χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας εκ μέρους του Δήμου ή οιασδήποτε έστω γνωστοποίησης εκ μέρους της ως άνω Δημοτικής επιχείρησης, κατόπιν παραπομπής του θέματος λόγω σπουδαιότητάς του, από την Οικονομική Επιτροπή».