ΑΠΟΦΑΣΗ 190/2022 Δ.Σ. «Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης την 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ , δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010».