Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 193530) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Καλαμπακίου» εκτιμώμενης αξίας 43.764,40€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)