ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 364.066,00€ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου»».