ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 48/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου από πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση»».