ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2022 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».