ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2022 Ο.Ε. «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και έγκριση των τευχών δημοπράτησης».