ΑΠΟΦΑΣΗ 248/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού 140.000,00€ (με ΦΠΑ)».