ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2022 Ο.Ε. «Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον « Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου», έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του».