ΑΠΟΦΑΣΗ 209/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση 3ου Πρακτικού δημοπρασίας (αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 58.954,84 (πλέον ΦΠΑ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2506/2022 Διακήρυξη».