ΑΠΟΦΑΣΗ 132/2022 Δ.Σ. «Ενημέρωση επί της έκθεσης πεπραγμένων 1ου εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.3 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».