ΑΠΟΦΑΣΗ 114/2022 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 7465/26-07-2022 αιτήματος του Λαογραφικού Συλλόγου Θρακιωτών Νεροφράκτη «ΑΓΙΟΣ ΜΩΚΙΟΣ» για παραχώρηση χρήσης προαύλιου χώρου Δημοτικού Σχολείου Νεροφράκτη για την πραγματοποίηση εκδήλωσης. Εισήγηση: 5/2022 απόφαση Συμβουλίου Κοινότητας Νεροφράκτη».