ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2022 Δ.Σ. «Έγκριση για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της 22/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00΄ έως 18.00΄ , δια περιφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 παρ. 5».