ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ – ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Σήμερα, 18/08/2022 στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Δοξάτου (Νεροφράκτη και Κανάρη, Καλαμπάκι) και στον διαδικτυακό τόπο του δήμου (www.doxato.gr) αναρτήθηκαν:

Α. Οι Τελικοί Πίνακες Κατάταξης Πλήρους και Μερικής απασχόλησης

Β. Οι Πίνακες Επιτυχόντων – Προσληπτέων Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης,

των υποψηφίων της αριθ. πρωτ. 7513/27-07-2022 Ανακοίνωσης του Δήμου Δοξάτου, η οποία αφορά στην πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων του δήμου.

Η κατάρτιση των παραπάνω πινάκων έγινε κατόπιν του διενεργηθέντος ελέγχου των προσκομισθέντων δικαιολογητικών που κατατέθηκαν στο αρμόδιο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου Δοξάτου, σύμφωνα με την αριθμ. 41797/23-6-2022 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Διαδικασία και κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) και των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) της Χώρας από τους Δήμους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου» (ΦΕΚ 3327/Β΄/28-6-2022), όπως ισχύει, καθώς και της μη υποβολής αντιρρήσεων κατά των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Πλήρους & Μερικής Απασχόλησης.

Από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας