ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ –ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμός μελέτης 3.927.345,48€ (χωρίς ΦΠΑ) µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή. (α/α Συστήματος: 191211). Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) ενώ για τα σχέδια και το ΕΕΕΣ σε μορφή *.xml μπορούν να τα προμηθευτούν από την ηλεκτρονική διεύθυνση μέσω wintransfer https://we.tl/t-ywCOvXMNOn