Ανάρτηση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Υποψηφίων της υπ’ αριθ. 7513/27-07-2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 6 θέσεων Πλήρους και 7 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δοξάτου για το Σχολικό Έτος: 2022 – 2023

Επισυνάπτονται οι Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων της 7513/27-07-2022 ανακοίνωσης για την πλήρωση 6 θέσεων Πλήρους και 7 θέσεων Μερικής Απασχόλησης Καθαριστριών Σχολικών Μονάδων του Δήμου Δοξάτου για το Σχολικό Έτος: 2022 – 2023.

Κατά των Πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών, η οποία αρχίζει από την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 και λήγει την Τετάρτη 17 Αυγούστου 2022.

Η αντίρρηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kaliopit@doxato.gr

Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων θα ανακοινωθούν οι Τελικοί Πίνακες Επιτυχόντων – Προσληπτέων.