ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 4.911.290,32 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί µε τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων στο χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 184038)

Η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 15/11/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται στις 19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ.

Η Διακήρυξη και τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “Ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (αα συστήματος 184038), και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (http://www.doxato.gr) από όπου και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να τα προμηθευτούν. Τα Σχέδια διατίθενται και μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://we.tl/t-jRXgubPusb