ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα πλήρους απασχόλησης Κατεβάστε τον τελικό πίνακα μερικής απασχόλησης

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟI ΠΙΝΑΚEΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ & ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

(ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8510/21.08.2020) Κατεβάστε τη συνολική κατασταση υποψηφιων Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα πλήρους απασχόλησης Κατεβάστε τον προσωρινό πίνακα μερικής απασχόλησης Κατά των πινάκων επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση αντίρρησης ατελώς μόνο για εσφαλμένο υπολογισμό της μοριοδότησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) εργασίμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.Η αντίρρηση υποβάλλεται […]

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού μελέτης 15.725,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) Ημερομηνία λήξης επίδοσης προσφορών 09.09.2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00π.μ.