ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2020 Ο.Ε. «Εξέταση της αριθμ.πρωτ. 15162/11-12-2019 αίτηση της Ο.Ε. με την επωνυμία «Χ. ΤΣΑΡΤΙΛΙΔΗΣ – Ν. ΚΑΜΙΔΗΣ –Ν. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ο.Ε. – ΤΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» σχετικά με ενδοδικαστική επίλυση διαφοράς σύμφωνα με το άρθρο 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν.2717/1999)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την υπογραφή ή μη σύμβασης με την εταιρεία «UNITRACK A.E.E. – Εμπορική & Εισαγωγική Εταιρεία» για την προμήθεια ενός καινούργιου μηχανήματος έργου (ελαστικοφόρου φορτωτή – εκσκαφέα)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020 Ο.Ε. «Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμού όρων διακήρυξης και τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 9/2020 μελέτης, για την «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Δήμου Δοξάτου 2020» προϋπολογισμού 71.140,00€ (με ΦΠΑ)»