ΑΠΟΦΑΣΗ 260/2022 Ο.Ε. “Έγκριση του πρακτικού αριθ. πρωτ. 12593/28-11-2022 της επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν.4412/2016 για προμήθειες και εργασίες για το έτος 2022 του διαγωνισμού ανάθεσης της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΤΟΣ 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 259/2022 Ο.Ε. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Η/Υ, εκτυπωτών, tablet, και συστήματος διαχείρισης επισκεπτών για το έργο «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ»», εκτιμώμενης αξίας 41.540,00€ (με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 257/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της υπ’ αριθμ. 21/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου, που αφορά στην 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 255/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για παροχή πληρεξουσιότητας για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΕΦ31/2022 έφεσης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Κ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΚΟΙΝΩΝΙΑ- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΕΣ» κατά του Δήμου Δοξάτου και της υπ’ αριθμ. 463/2021 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 364.066,00€ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2022 Ο.Ε. «Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δοξάτου»».