ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ έως 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 07/12/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 12:30΄ έως 13:30΄, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/2022 Ο.Ε. «Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 254/2022 απόφασης Ο.Ε. «Κατάρτιση – σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. β΄ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)» μετά την υπ’ αριθμ. 3319/25-11-2022 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των οργανισμών Τ.Α.».