ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: α) Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, ποσού 364.066,00€ (με ΦΠΑ) για την εκτέλεση του έργου «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» ενταγμένου στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και β) εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου για την υπογραφή του δανειστικού συμβολαίου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 252/2022 Ο.Ε. «Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για την προμήθεια ειδών στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)» για το κυρίως υποέργο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Δοξάτου»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 251/2022 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για τροποποίηση της αριθμ. 48/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση έργου από πρόγραμμα του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1): «Αστική Αναζωογόνηση»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 250/2022 Ο.Ε. «Έγκριση 2ου Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 249/2022 Ο.Ε. «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» και έγκριση των τευχών δημοπράτησης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 245/2022 Ο.Ε. «Αποδοχή δωρεάς από το «ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ.ΜΕΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» για τον « Εξοπλισμό με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου», έγκριση του σχεδίου του ιδιωτικού συμφωνητικού και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του».