ΑΠΟΦΑΣΗ 275/2020 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 29/12/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα από 09.00’ έως 11.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για την αποδοχή της υπ’ αριθμ.πρωτ. 14670/21-12-2020 γνωμοδότησης σχετικά με την δυνατότητα άσκησης δεύτερης προσφυγής από το Δήμο κατά της οικ. 4580/7-11-2017 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας περί επιβολής σε βάρος του Δήμου προστίμου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/2020 Ο.Ε. «Προσαρμογή του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, όπως αυτό καταρτίστηκε με την 235/2020 απόφαση της Ο.Ε., στην αριθμ.πρωτ. 894/4-12- 2020 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών και στις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών».

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/2020 Ο.Ε. «Έγκριση του υπ’ αριθμ. 14269/11-12-2020 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για την ανέγερση κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων στην Κοινότητα Φτελιάς του Δήμου Δοξάτου».