ΑΠΟΦΑΣΗ 92/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 17/06/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν»

ΑΠΟΦΑΣΗ 87/2022 Ο.Ε. «Έγκριση του 1ου Πρακτικού Δημοπρασίας (έλεγχος δικαιολογητικών) για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 58.954,84€ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθμ. 2506/2022 Διακήρυξη»

ΑΠΟΦΑΣΗ 86/2022 Ο.Ε. «Έγκριση υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού ισοζυγίου» για το έτος 2021, στον άξονα προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου»

ΑΠΟΦΑΣΗ 84/2022 Ο.Ε. «Συμμόρφωση με την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (Γ.Α.Κ.) – Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 757/2022 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ακύρωση της υπ’ αριθμ. 29/08-03-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής»