ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2023 Ο.Ε. Λήψη απόφασης για Έγκριση 2ου Πρακτικού δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΦΤΕΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 12861/05-12-2022 αα συστήματος 194280) προϋπολογισμού 112.903,22€ (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2023 Ο.Ε. Λήψη απόφασης για : Α. Αποδοχή των υπ’ αριθμ 16/2021 και 17/2021 Μελετών της προμήθειας με τίτλο: «Τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, στον χώρο και στον χρόνο» προϋπολογισμού 364.066,00€ με ΦΠΑ και Β. ‘Έγκριση των όρων Διακήρυξης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2023 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1911/21.02.2023 γνωμοδότησης της δικηγόρου Ευαγγελίας Τζιβανάκη όσον αφορά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή /και για τη διενέργεια εξωδικαστικών πράξεων (όπως π.χ. Καταγγελίες) κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2023 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάθεση γνωμοδότησης στην Δικηγόρο Δράμας Αναστασία Γεράκη σχετικά με την υπ΄αριθμ. 8.774/1969 συμβολαιογραφική πράξη του άλλοτε συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Αγγελίδου με την οποία συνεστήθη δουλεία αντλήσεως ύδατος υπέρ του Δήμου Καβάλας και εις βάρος της κοινότητας Κυργίων από τις κείμενες στην ανωτέρω κοινότητα πηγές Βοϊράνης».