ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2023 Δ.Σ. «Απευθείας ανάθεση σε οικονομικό φορέα, ποσού 19.394,76€ (πλέον ΦΠΑ) για εργασίες γενικής επισκευής και ανακαίνισης των δύο (2) ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου / Κληροδοτήματος Κρικοπούλου στην Αθήνα».

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης επί του υπ’ αριθμ.πρωτ. 1389/07-02-2023 αιτήματος του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία «ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ» σχετικά με την απαλλαγή του από δαπάνη ηλεκτροδότησης».