Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία της ανάθεσης για την ανάδειξη προμηθευτή στην προμήθεια «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου του Δήμου Δοξάτου για το έτος 2023, συνολικού προϋπολογισμού 35.959,10€ (με τον ΦΠΑ).

Πρόσκληση μέσω ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α: 193530) για τη συμμετοχή σε διαδικασία με απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων Καλαμπακίου» εκτιμώμενης αξίας 43.764,40€ (χωρίς ΦΠΑ 24%)