ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: ««ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ ΚΑΙ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 139.999,99€ με το Φ.Π.Α. (α/α Συστήματος: 200704) Τα Τεύχη Δημοπράτησης καταχωρήθηκαν και μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr ή από την […]

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Εξοπλισμός με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου Δοξάτου»

Ο Δήμος Δοξάτου προκηρύσσει δημόσιο ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια « Εξοπλισμός με όργανα ψυχαγωγίας των αύλειων χώρων επτά (7) Νηπιαγωγείων του Δήμου», προϋπολογισμού μελέτης 50.851,16€ (με ΦΠΑ)