ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ KAI ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την εκτέλεση της σύμβασης με τίτλο «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη βελτίωση της διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές του υδροδοτικού συστήματος της Δ.Ε. Δοξάτου, του Δήμου Δοξάτου με χρήση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας» Προϋπολογισμού μελέτης 1.024.700,00€ (χωρίς ΦΠΑ)

Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S 2023/S 230-723831

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για τoν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ»

Κατα τα λοιπά ισχύουν τα έντυπα της αριθμ.πρωτ: 16199/02-10-2023