ΑΠΟΦΑΣΗ 278/2022 Ο.Ε. «Έγκριση της αριθμ. 63/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Δοξάτου που αφορά την Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου, οικ. έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/2022 Ο.Ε. «Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ και του Δήμου Δοξάτου για: «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης- Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία – Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 272/2022 Ο.Ε. «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 29ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 , ως απόρροια της αριθμ.13416/16-12-2022 Απόφασης Δημάρχου περί απευθείας ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Αντικατάσταση κινητήρα αντλητικού συγκροτήματος Κυργίων – Αγοράς – Πηγαδίων» και έγκριση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006.»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/2022 Ο.Ε. «Έγκριση για τον έκτακτο και κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 14/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00΄ έως 13:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν».