ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2020 Δ.Σ. «Έγκριση της αριθμ. 18/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί απευθείας κατεπείγουσας ανάθεσης παροχής υπηρεσίας και αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 / 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2020»