ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2020 Ο.Ε. «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπ: 418.500,00 € (με Φ.Π.Α).» & συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού».

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες αποκατάστασης διαρροών αποχετευτικού δικτύου σε ακίνητο του Δήμου

O ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία αποκατάστασης του αποχετευτικού δικτύου του διαμερίσματος επί της οδού Αγ. Κυριακής 7 στο συγκρότημα πολυκατοικιών Άστυ Αιγυπτιωτών στην Κηφισιά Αττικής, ιδιοκτησίας Δήμου Δοξάτου.