ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2020 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για ανάληψη δέσμευσης έκτακτης επιχορήγησης του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ 2020, για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ¨Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των δήμων» (ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010), για υποβολή πρότασης για « «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2020 Δ.Σ. «Έγκριση για: Α. Τροποποίηση της υ’ αριθμ. 233/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί της εγκρίσεως του σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Δοξάτου και του Δήμου Δοξάτου για την εκτέλεση της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», Β. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 234/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δοξάτου περί της υποβολής πρότασης της πράξης «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2020 Δ.Σ. «Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δράμα για την υλοποίηση του 2ου υποέργου με τίτλο: «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Αντικατάσταση ΕΕΛ και κατασκευή εξωτερικών δικτύων σύνδεσης οικισμών Δήμου Δοξάτου» με κωδικό ΜΙS 5011041».

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2020 Δ.Σ. «Τροποποίηση της 207/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή δύο (2) δημοτικών συμβούλων από το σύνολο των λοιπών παρατάξεων για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, όταν αυτή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3584/2004 (ΦΕΚ Α΄143/28-6-2007)»».

ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για έγκριση της αριθμ. 9/2020 απόφασης (ΑΔΑ: 6ΣΕΥΟΡΦΑΚΒΥ) του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗΚΕΔΗΔ) που αφορά στην έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2020 Ο.Ε. «Λήψη απόφασης για: Α. Καθορισμό των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» προϋπ:. 2.220.000,00 ( με Φ.Π.Α) & Β. Συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»».