ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2021 «Λήψη απόφασης για αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της πράξης «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ», αποδοχή χρηματοδότησης & εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 3ης τροποποίησης εκτελεστέων έργων (τεχνικού προγράμματος) οικονομικού έτους 2021″

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2021 «Λήψη απόφασης για αντικατάσταση δικηγόρου και εκ νέου παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της ΑΓ185/2018 αγωγής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2021 «Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 11/05/2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΓ342/2016 αγωγής»

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2021 «Παροχή πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο προκειμένου να παραστεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας κατά τη δικάσιμο της 23/02/2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή συζήτηση για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. ΑΓ323/2018 αγωγής»