Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχη υπηρεσιών Παιδιάτρου

Το τµήµα Προσχολικής Αγωγής και Φροντίδας Οικογένειας του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου ∆οξάτου, ενδιαφέρεται για σύναψη σύµβασης δεκατριών µηνών (από Ιούνιο 2020 έως Ιούλιο 2021) µε ιατρό ειδικότητας Παιδιάτρου, για την κάλυψη των αναγκών των πέντε (5) δοµών του συγκεκριµένου Τµήµατος.

Διακήρυξη και Περίληψη Διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΚΥΡΓΙΩΝ- ΠΗΓΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ» (α/α συστ 90115)