ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2023 Ο.Ε. «Καθορισμός των όρων της διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» και έγκριση των τευχών δημοπράτησης ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2023 Ο.Ε. «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση σχολικής αυλής Δημοτικού Σχολείου Δοξάτου και 1ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Αθανασίου Δήμου Δοξάτου» προϋπολογισμού 139.999,99 € (με Φ.Π.Α)».