ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και του Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη της υπ΄αριθμ.πρωτ.1911/21.02.2023 γνωμοδότησης της δικηγόρου Ευαγγελίας Τζιβανάκη όσον αφορά την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή /και για τη διενέργεια εξωδικαστικών πράξεων (όπως π.χ. Καταγγελίες) κατά της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας (ΔΕΥΑΚ), για παρεμβάσεις στο υπ΄αριθμ.3511 αγροτεμάχιο κυριότητας του Δήμου Δοξάτου, οι οποίες έγιναν χωρίς την προηγούμενη χορήγηση άδειας εκ μέρους του Δήμου ή οιασδήποτε έστω γνωστοποίησης εκ μέρους της ως άνω Δημοτικής επιχείρησης, κατόπιν παραπομπής του θέματος λόγω σπουδαιότητάς του, από την Οικονομική Επιτροπή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2023 Δ.Σ. «Λήψη απόφασης αναφορικά με την ανάθεση γνωμοδότησης στην Δικηγόρο Δράμας Αναστασία Γεράκη σχετικά με την υπ΄αριθμ.8.774/1969 συμβολαιογραφική πράξη του άλλοτε συμβολαιογράφου Καβάλας Παύλου Αγγελίδου, με την οποία συνεστήθη δουλεία αντλήσεως ύδατος υπέρ του Δήμου Καβάλας και εις βάρος της κοινότητας Κυργίων από τις κείμενες στην ανωτέρω κοινότητα πηγές Βοϊράνης, κατόπιν παραπομπής του θέματος λόγω σπουδαιότητάς του, από την Οικονομική Επιτροπή».

ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2023 Δ.Σ. «Έγκριση της αριθμ. 5/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου που αφορά στην έγκριση του ελλείματος χρηματοδότησής της από το Δήμο Δοξάτου, για το οικονομικό έτος 2023».